Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Stiftelsen Barometer
Stiftelsen Barometern, org. nr 832400-1877

Beslutad av styrelsen i Stiftelsen Barometern vid styrelsesammanträde 13 juni 2023.

För Stiftelsen Barometern är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi
beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och mejladress. Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Det är Stiftelsen Barometern, organisationsnummer, 832400-1877, nedan kallat Stiftelsen, som är ansvarig för de behandlingar av personuppgifter som beskrivs nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, titel, hemadress, telefonnummer och e-postadress samt i vissa fall bankkonto för eventuella utbetalningar.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter och åtaganden gentemot dig som medlem i Stiftelsen.

Som deltagare i Stiftelsens evenemang kan du bli fotograferad och filmad vid något arrangemang och detta material kan sedan användas i digital eller tryckt form. Det kan vara i broschyrer, som pressbilder och på webben. När materialet är inaktuellt tas det bort. Om du inte vill fotograferas och filmas eller har några frågor i sammanhanget, kontakta stiftelsens samordnare eller stiftelsens ordförande.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT- leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta stiftelsens samordnare som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på Stiftelsens webbplats.