Om Stiftelsen Barometern

137189195

Stiftelsen Barometern består av 50 till 100 medlemmar, bosatta inom tidningarnas spridningsområde och representerande skilda sidor i samhällslivet.

Medlemmar 2017

Styrelse 2017

Stiftelsen Barometern bildades 1947 för att trygga utgivningen av Kalmartidningen Barometern. Efterhand har fler tidningar knutits till stiftelsen. Oskarshamns-Tidningen förvärvades 1963. 1975 köptes Smålandsposten i Växjö och Blekinge Läns Tidning i Karlskrona, samt Sölvesborgs-Tidningen och Karlshamns Allehanda som blev editioner av BLT och ingår i den nuvarande utgivningen. 1989 slogs de olika bolagen samman och bildade Sydostpress AB. 2003 bildades mediekoncernen Gota Media genom samarbete mellan stiftelseägda Sydostpress AB (Stiftelsen Barometern) och AB Borås tidning (Thore G Wärenstams stiftelse). Samägandet baseras på 50/50 förhållande. Gota Media har därefter förvärvat aktiemajoriteten i ett flertal tidningar: Sydöstran, Östra Småland / Oskarshamns Nyheterna, Ölandsbladet, Kalmar Läns Tidning samt senast SkåneMedia med Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda och Trelleborgs Tidning.

Stiftelsens uppdrag är att långsiktigt verka för att vi inom tidningarnas spridningsområden har fortsatt tillgång till fri och obunden press. Kursangivelsen i de ursprungliga stadgarna är att trygga utgivningen av tidningen Barometern som organ för kristna värderingar, sund konservativ samhällsuppfattning samt näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Stiftelsen anger i styrdokumentet bland annat att den publicistiska målsättningen skall präglas av äkthet, skicklighet, och en positiv anda. För att trygga utgivningen krävs också ekonomisk styrka. Stiftelsen Barometern definierar detta i de ägarkrav som man ställer på Gota Media. Styrelsen utses vid bolagsstämma i Gota Media av de båda stiftelserna genom sina ägarbolag. Stiftelsen Barometern håller stämma varje år under våren. Vid årsstämman och vid andra tillfällen, t.ex. regionala höstträffar, får medlemmarna i stiftelsen en presentation av hur verksamheten i koncernen utvecklats. Vid dessa tillfällen har medlemmarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen, koncernledningen och ansvariga på de olika tidningarna.

I syfte att främja en positiv utveckling inom journalistiken finansierar Stiftelsen Barometern tillsammans med Linnéuniversitetet en professur i medie- och kommunikationsvetenskap i Kalmar. Genom detta avser man att ge en särskild stimulans till både studenter och tidningar regionen sydöstra Sverige.

Stiftelsen Barometerns ägarkrav på Gota Media AB

Styrdokument i förkortad version

Gota Media skall långsiktigt förvalta och utveckla i koncernen ingående verksamheter i den anda som Stiftelsens stadgar anger och maximera de långsiktiga värdena. Koncernen skall ha en lönsamhet som medger långsiktig överlevnad och expansion. Över en konjunkturcykel bedöms behovet motsvara en rörelsemarginal på ca. 9%. Detta skall ske genom förbättringar och tillväxt i de nuvarande verksamheterna, genom utbyggnad av befintliga allianser och utveckling av nya, samt med tillvaratagande av maximal effektivitet och synergi mellan verksamheterna. Strategiska förvärv kan ske för att stärka den totala marknadspositionen och för att tillvarata kostnadsfördelar. Koncernen skall vara aktiv i kontakterna med ägare till medieföretag som kan komma att försäljas. Goda relationer skall byggas till övriga deltagare i omstruktureringen av svensk dagspress.

Koncernen skall genom sin tidningsutgivning aktivt deltaga i samhällsdebatten. Som lokala medier bör tidningarna visa engagemang för skeende och utveckling på det lokala planet. En ärlig, klargörande och välformulerad journalistik med förmåga till sund granskning i en positiv skapande riktning av de lokala företeelserna skapar förtroende hos läsekretsen. Koncernens arbetsplatser skall präglas av medarbetarskap, trivsel, kompetensutveckling och ett tidsenligt ledarskap, byggt på vår tids värderingar.

Publicistisk värdegrund för Gota Medias Tidningar